نویسنده = احمد میرآخوری نوبر
تعداد مقالات: 1
1. نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-55

احمد میرآخوری نوبر؛ علی صفری