کلیدواژه‌ها = " الکتروفورز"
تعداد مقالات: 1
1. معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-128

مجید رنجبر؛ کرامت الله رضائی