شناسنامه نشریه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 1-2

احمد آقایی


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-2

احمد آقایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-2

احمد آقایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-1

احمد آقایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-2

احمد آقایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-2

احمد آقایی


آئروژل: خواص مکانیکی، روش سنتر، کاربرد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-12

محمدرضا مرکی


نقش حیاتی بلانک در آماده‌سازی نمونه‌ها

دوره 3، شماره 2، تیر 1398، صفحه 5-10

نرجس بهزادی مقدم؛ جواد فیضی؛ پریسا سراوانی


آنتوسیانین ها: از منبع تا مصرف

دوره 3، شماره 3، مهر 1398، صفحه 5-11

جواد فیضی؛ زهرا براتی


مروری بر اهمیت تکنیک الایزا و کاربرد آن در صنایع غذایی

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 19-25

مریم غیور کاظمی؛ جواد فیضی


شبکه‌های علمی تحقیقاتی را بشناسیم

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 5-11

محبوبه سیف محدثی


ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی

دوره 2، شماره 2، تیر 1397، صفحه 5-11

نیما بابانوری؛ مهدی عفراتی


دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 5-11

علیرضا نیکزاد؛ ابوالقاسم عوض پور؛ قاسم رضایی؛ علیرضا نیکزاد