بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

آزمایشگاه به عنوان بخش مهم آموزش در بسیاری از رشته های دانشگاه فرهنگیان شناخته می شود. توجه به مسایل و نکات ایمنی ایمنی در آزمایشگاه های دانشگاه فرهنگیان هم به خاطر اهمیت خود موضوع و هم از نظر ایجاد الگوی رفتاری در محیط های کاری آینده دانشجو معلمان و همچنین در آموزش و پرورش اهمیتی دو چندان دارد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری را دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س) در شهر یزد به تعداد 200 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه با فرمول کوکران 127 نفر به دست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از اعتبار صوری و پایایی لازم برخوردار است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل مسیر از نوع همبستگی پیرسون استفاده‌ شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که وضعیت رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه های دانشگاهی مناسب نیست. این امر به وضوح ضرورت برنامه ریزی های آموزشی برای اصلاح رفتار های ایمنی دانشجویان در آزمایشگاه را نشان می دهد. همچنین لازم است با انجام پژوهش های مناسب وضعیت آزمایشگاه های دانشگاه فرهنگیان از لحاظ رعایت نکات ایمنی مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها