طبقه‌بندی و کدبندی پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

استاد شیمی تجزیه و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

برنامه مدیریت پسماند شامل مراحل تفکیک یا جداسازی در محل تولید، طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری، حمل و نقل تا محل بی­خطرسازی یا آمایش، مرحله بی‌­خطرسازی، بسته‌بندی، ذخیره (انبارش) موقت، بارگیری و در نهایت مرحله دفع نهایی می­‌باشد. به منظور مدیریت مناسب هر پسماند شیمیایی، در قدم اول بایستی ساختار شیمیایی، ترکیب، ویژگی‌ها و غلظت و مقدار تولید آن پسماند مشخص شود. هر یک از متغیرهای ذکر شده به تنهایی قادر است مراحل مختلف مدیریت آن پسماند از جمع‌آوری، ذخیره، حمل و نقل و امحاء پسماند را تحت تأثیر قرار دهد. لذا برای اتخاذ راهکار مناسب برای مدیریت امحاء مواد شیمیایی در گام اول روش‌های طبقه‌بندی و کدبندی آن‌ها ارائه می­‌شود. در این مقاله، روش‌­های مختلف طبقه­‌بندی و کد­بندی پسماندهای شیمیایی براساس شیوه پیشنهادی سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها