اصول عمومی روش تجزیه‌ای کروماتوگرافی HPLC

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

مسوول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تکنیکی جهت آنالیز شیمیایی برای جداسازی، تشخیص و تعیین مقدار اجزای یک مخلوط می باشد. در این تکنیک، پمپ‌هایی قراردارد که با ایجاد فشار قوی، حلال مایع را از مخلوط نمونه از طریق ستون بسیار ریزحاوی مواد جاذب جامد عبور می دهد. هر جزء نمونه با تفاوت جزئی از بقیه، با ماده جاذب واکنش می‌دهد که باعث اختلاف سرعت‌های جریان برای اجزای متفاوت شده و باعث جدا کردن اجزا در ستون می شود. کروماتوگرافی کاربردی وسیع در پژوهش‌های مختلف علوم پایه دارد و گوناگونی و تکامل شگرفی در غلبه تحقیقات یافته است. در روش‌های مختلف کروماتوگرافی یک فاز متحرک (Mobile phase) و یک فاز ثابت (Stationary phase) وجود دارد. فاز ثابت می‌تواند جامد  یا مایع  و فاز متحرک مایع یا گاز باشد.

کلیدواژه‌ها