معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی

نوع مقاله : معرفی آزمایشگاه

نویسنده

اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، خانه فرهنگ، آزمایشگاه مرکزی