شبکه‌های علمی تحقیقاتی را بشناسیم

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

مدیر ارزیابی فناوری دفتر تجاری‌سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

گسترش و پیشرفت خدمات صنعت کامپیوتر و صنعت ارتباطات راه تا مدت‌ها دو صنعت  کاملاً متفاوت و مستقل بوده‌اند. شبکه تحقیقات پلی بین این دو صنعت ایجاد کرد.
شبکه تحقیقات، به پژوهشگران  امکان  همکاری  و تبادل اطلاعات و منابع خود را از طریق سلسله پیوندها و اتصالات شبکه‌های الکترونیکی می‌دهد. بعد مسافت و پراکندگی جغرافیایی با وجود چنین شبکه‌های دیگر مانعی برای انجام پژوهش‌‌های گروهی نخواهد بود. امکان‌پذیری تحقیقاتی که به داده‌های وابسته به جغرافیای محل استقرار متکی هستند از دستاورد‌‌های چنین شبکه‌هایی است. شبکه‌های تحقیقات–آموزش نیز علاوه بر مزیت فوق می‌توانند پلاتفرمی برای انجام آزمایشات تجربی در اختیار بگذراند. اروپا یکی از موفقیت‌آمیزترین شبکه‌های تحقیقاتی جهان GEANT را پیاده‌سازی کرده است.
متن حاضر به مروری بر موضوع شبکه‌های تحقیقاتی و آموزشی اختصاص دارد. در ابتدا نگاهی کوتاه بر فناوری‌های ارتباطی و تاریخچه آن‌ها دارد و سپس به طور مختصر تعاریفی از شبکه‌های تحقیقات و آموزش ملی و نقش آن‌ها در پیشبرد فناوری‌‌های امروزی ارائه می‌دهد. در پایان به معرفی اجمالی یک نمونه از شبکه‌های تحقیقات و آموزش موفق اروپایی پرداخته شده است. و درپایان اشاره‌ای به قابلیت‌‌های شبکه علمی کشور که توسط سازمان پژوهش‌‌های علمی وصنعتی ایران اجرا گردید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها