ضرورت و نحوه بازرسی HSE از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دبیر کمیته HSE مدیریت امور فناوری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

این مقاله به اهمیت انجام بازرسی HSE از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در محیط‌های دانشگاهی می‌پردازد. آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها محیط‌هایی با خطرات زیاد می‌باشند که در صورت عدم فراهم آوردن تمهیدات لازم می‌توانند باعث بروز آسیب‌های جانی و مالی فراوان شوند. در تمام آزمایشگاه‌ها استانداردهای HSE باید اعمال و اجرا شوند. بدین منظور باید بازرسی‌های‌ لازم در فواصل زمانی مناسب به عمل آیند تا از مطابقت شرایط کاری آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها با مقررات موجود اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز، پیگیری‌های لازم برای برطرف نمودن ایرادات و کاستی‌های موجود انجام شوند. این بازرسی‌ها می‌توانند منجر به تشویق و حتی در برخی موارد تنبیه و توبیخ افراد بسته به نحوه تبعیت آن‌ها از قوانین HSE شوند. بدیهی است که رفع ایرادات موجود و نیز تشویق و تنبیه‌های مورد اشاره بدون حمایت و پشتیبانی مدیریتی امکان‌پذیر نخواهند بود. این مقاله بر آن است تا مهم‌ترین نکات مورد نظر در انجام بازرسی HSE از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. نکته حائز اهمیت این است که تمام موارد لازم که باید در بازرسی‌های HSE مدنظر قرار گیرند فقط منحصر به موارد مورد اشاره در این مقاله نبوده و بازرسین HSE باید با دقت نظر خود سایر موارد را نیز تشخیص و مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات