معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع مقاله : معرفی آزمایشگاه

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، البرز

چکیده

آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال1389با هدف افزایش بهره وری استفاده از امکانات بخش های متنوع پژوهشی و فراهم ساختن زمینه و بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، استفاده بهینه از توان پژوهشی اعضای هیات علمی و بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی تاسیس شد. این آزمایشگاه با ارایه خدمات مشاوره ای و انجام فعالیت های متنوع آزمایشگاهی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به عنوان آزمایشگاه مرجع ایفای وظیفه نماید.

از اهداف تاسیس آزمایشگاه مرکزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف : فراهم نمودن محیط مناسب و زیرساخت های تجهیزاتی پیشرفته و خدمات کارشناسی با مدیریت متمرکز
جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ب : ایجاد شبکه آزمایشگاهی با ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه های فعال در گروه های آموزشی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی
پ : افزایش کارایی و بهره وری و استفاده از امکانات، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سطح پردیس
ت : فراهم نمودن زمینه های ارتباط و همکاری با آزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی درسطوح مختلف ملی
ث: ایجاد آزمایشگاه مرجع در سطح ملی برای انجام فعالیت های کیفی آزمایشگاهی در زمینه های مختلف علوم
و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کلیدواژه‌ها