فرهنگ HSE در محیط کار

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

مشاور HSE دانشگاه خلیج فارس مدیرHSE گروه صنعتی پلیمر بوشهر

چکیده

استقرار نظام HSE در محیط کار نیازمند زیر ساخت های متعدی است که یکی از ار کان ضروری آن نردبان رشد فرهنگ ایمنی در محیط کار است، مقوله ای اساسی که در صورت عدم توجه به آن می تواند سرمایه گذاری های صورت گرفته در محیط کار را به هزینه های اضافی و بی فایده تبدیل نماید. فرهنگ HSE یک سازمان، محصول ارزش های فردی و گروهی، نگرش ها، صلاحیت ها و الگوهای رفتاری است که برنامه های HSE را تعیین می کنند.سازمان هایی که دارای فرهنگ HSE مثبتی هستند با مشخصه ارتباط بر اساس اعتماد متقابل، برداشت های مشترک از اهمیت HSE واطمینان از کارآمدی اقدامات پیشگیرانه، شناخته می شوند.جهت ارزیابی، شناخت و درک وضعیت فرهنگ HSE در سازمان با توجه به نقشه راه و اینکه مشخص گردد سازمان در کجا و چه مرحله ای از رشد فرهنگ قرار گرفته، در پنج پله(مرحله) قرار دارند که شامل سازمان های با فرهنگ HSE بیمارگونه که به درستی ایمنی را درک نکرده اند،سازمانهای واکنشی که فقط زمانی حادثه ای اتقاق می افتد واکنش نشان می دهند، سازمانهای حسابگر که در این سطح سیستم مدیریت HSE تشکیل شده است و تکیه بر آمار ها و ارقام است،سازمانهای با فرهنگ پیشگیرانه که در آنها تلاش می شود حوادث احتمالی آینده پیش بینی شود، و در نهایت سازمانهای با فرهنگ HSE خلاقانه است که دارای استاندارد های بالا هستند و فراتر از قوانین ایمنی موجود اقدام می نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات