معرفی اجزای دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

2 شیمی/دانشکده علوم پایه/دانشگاه لرستات/ خرم آباد/ ایران.

چکیده

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) در واقع روشی است که به طور کلی در بیوشیمی و آنالیز جداسازی، شناسایی، و بررسی کمی ترکیبات فعال استفاده می شود. یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش های جداسازی، روش "کروماتوگرافی"‌است. روش‌های کروماتوگرافی بر پایه دو مفهوم کلی دسته‌بندی می‌شوند: در روش اول، جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی سطحی است. اساس نام‌گذاری در دسته‌بندی دوم که مرسوم‌‌تر است، نوع فاز متحرک، فاز ساکن و همچنین نوع تعادل ایجاد شده بین دو فاز است. این دسته شامل دو گروه کلی کروماتوگرافی مایع (فاز متحرک و مایع) می‌باشد و کروماتوگرافی گازی (با فاز متحرک گاز) است. از میان تکنیک‌های جداسازی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، بیشترین رشد و کارایی را داشته است. HPLC به طور عمده از یک ستون که دارای مواد پرکننده (فاز ثابت) ورودی نمونه یا محل تزریق، یک پمپ که فاز متحرک را در طول ستون عبور می دهد، گاز زدا برای حذف حباب های گازی درون فاز متحرک، ظرف های نگهدارنده حلال و آشکارسازی که زمان نگهداری ملکول ها را نشان می ده،د تشکیل شده است .در این تحقیق بررسی جامعی بر روی کلیات روش و همچنین اجزای یک سیستم HPLC صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات