مروری بر میکرواستخراج فاز جامد – کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (SPME-HPLC) در آنالیز آفت‌کش‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

کارشناس کروماتوگرافی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آفت کشها یک گونه مهم و متنوع زیست محیطی و کشاورزی هستند. تعیین فرمولاسیون ها آنها، در محصولات غذایی و در ماتریکس های محیطی پیچیده (مانند آب، خاک، لجن، رسوبات و غیره) اغلب نیازمند روش های توانمند جداسازی با کارایی بالا، انتخابگری و حساسیت بالا است. چون آفت کشها (ارگانوفسفره، ارگانوکلره،کاربامات، دی تیوکاربامات و غیره) سرطانزا هستند، برای انسانها در طول دوره زنجیره غذایی مشکل ساز می‌باشند. آنالیز باقی مانده برای پیدا کردن غلظت و نوع آفت کشها و متابولیت های آنها در مواد غذایی انجام می شود. این در نهایت به تولید آفت کشهای بهتر و سازگارتر با انسان کمک می کند. یک روش نمونه گیری جدید و موثر، میکرواستخراج فاز جامد است که با استفاده از یک فیبر سیلیکای پیوندی پوشش داده شده در سطح بیرونی یک فاز ثابت مناسب، آنالیت در نمونه به طور مستقیم بر روی پوشش فیبر استخراج می شود. دو نوع از روش های فیبر برای استخراج آنالیت ها، فضای فوقانی و غوطه وری مستقیم است. اخیراً میکرواستخراج فاز جامد در لوله (In-tube SPME) توسعه یافته، که از یک ستون سیلیکای مویینه باز به جای فیبر SPME استفاده می کند. میکرواستخراج فاز جامد در ترکیب با HPLC، GC، GC-MS، LC-MS به عنوان یک روش آنالیز، گسترش وسیعی یافته است. این روش، مزایای زیادی نسبت به روش های نمونه برداری کلاسیک زمان بر و نیازمند مقدار نمونه و حلال زیاد، دارد. این بررسی در مورد مزایا و معایب مختلف میکرواستخراج فاز جامد برای استخراج آفت کشها و آنالیز آنها با استفاده از HPLC است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات