ریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایش

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

2 شیمی/دانشکده علوم پایه/دانشگاه لرستات/ خرم آباد/ ایران.

چکیده

آماده‌ه‌سازی نمونه به منظور جداسازی آنالیت از بافت نمونه و جذب آلودگی‌ها، پیش تغلیط آن جهت تزریق به دستگاه تجزیه‌ای و افزایش حساسیت و تبدیل آنالیت به گونه‌ای که برای شناسایی کمی و کیفی مناسب باشد، صورت می‌پذیرد. ریزاستخراج فاز جامد یکی از روش‌های آماده‌سازی نمونه است که امروزه بسیار مورد توجه محققان می‌باشد. بدلیل معایب این روش دانشمندان از روش‌های تقویت یافته آن از جمله روش تقویت یافته با خلا و تقویت یافته با سرمایش و روش تله سوزنی استفاده کرده‌اند. در این تحقیق مروری کلی بر روش‌های آماده‌سازی نمونه خواهیم داشت.آماده‌سازی نمونه به منظور جداسازی آنالیت از بافت نمونه و جذب آلودگی‌ها، پیش تغلیط آن جهت تزریق به دستگاه تجزیه‌ای و افزایش حساسیت و تبدیل آنالیت به گونه‌ای که برای شناسایی کمی و کیفی مناسب باشد، صورت می‌پذیرد. ریزاستخراج فاز جامد یکی از روش‌های آماده‌سازی نمونه است که امروزه بسیار مورد توجه محققان می‌باشد. آماده‌سازی نمونه به منظور جداسازی آنالیت از بافت نمونه و جذب آلودگی‌ها، پیش تغلیط آن جهت تزریق به دستگاه تجزیه‌ای و افزایش حساسیت و تبدیل آنالیت به گونه‌ای که برای شناسایی کمی و کیفی مناسب باشد، صورت می‌پذیرد. ریزاستخراج فاز جامد یکی از روش‌های آماده‌سازی نمونه است که امروزه بسیار مورد توجه محققان می‌باشد. بدلیل معایب این روش دانشمندان از روش‌های تقویت یافته آن از جمله روش تقویت یافته با خلا و تقویت یافته با سرمایش و روش تله سوزنی استفاده کرده‌اند. در این تحقیق مروری کلی بر روش‌های آماده‌سازی نمونه خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات