دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر 1397 
میکروسکوپ‌های پروبی روبشی

صفحه 87-104

هادی بشرنواز؛ سید حسین کمالی