دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، دی 1397 
روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین

صفحه 37-46

محمدرضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان