بررسی و تحلیل جایگاه شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) در مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های وزارت عتف

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر شبکه آزمایشگا

2 کارشناس آزمایشگاه مرکزی

چکیده

به‌طورکلی آزمایشگاه ها و کارگاه ها به عنوان زیرساخت های تحقیق و پژوهش، نقش مهمی در توسعه علمی دارند، لذا برای پیشگام شدن کشور عزیزمان در زمینه توسعه علمی در بین سایر کشورها نیاز به ارائه شیوه نوین در مدیریت زیرساخت های تحقیقاتی و پژوهشی است که یکی از این مدیریت ها، شبکه سازی آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی می باشد. که وزارت عتف در سال 1389 نظام نامه اجرای این شبکه را برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری ابلاغ نمود که و بر اساس بررسی های به عمل آمده در این تحقیق نتایج ایجاد این شبکه ها نشان داده شده است. تغییرات و تحولات صورت گرفته در حوزه مدیریتی پژوهشی، عدم ثبات مدیریتی پایدار و تغییر و تحول در حوزه ستاد وزارت از جمله مواردی است که باعث ایجاد مشکلاتی در برنامه های این شبکه گردیده است. از طرف دیگر برنامه ایجاد شبکه آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری به دلیل ثبات مدیریتی نسبتا پایدار، ایجاد آزمایشگاه های مرکزی، استقرار نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه ها موفقیت های چشمگیری حاصل گردیده است، که باعث شده برنامه های پیش بینی شده در شبکه شاعا نسبت به ستاد وزارت بهتر عملیاتی گردد.

کلیدواژه‌ها