بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

 • خانی، حسین [1] شرکت آرمان آفرین آزما
 • خدام، فاطمه [1] گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • خسروی، مریم [1] کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپی، آزمایشگاه مرکزی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

د

ر

س

ش

ص

ط

 • طیبان، ادریس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

ع

غ

ف

ک

 • کردجزی، عارفه [1] کارشناس آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی/موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 • کردجزی، عارفه [1] کارشناس آزمایشگاه فراوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • کریم زاد قویدل، ایوب [1] هیات علمی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز ، تبریز، ایران
 • کریم زادقویدل، ایوب [1] عضو هیات علمی - گروه علوم مهندسی- دانشکده فنی و حرفه ای تبریز- دانشگاه فنی و حرفه ای
 • کمالی، سید حسین [1] شیمی-شیمی-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل-ایران
 • کیانی، غلامرضا [1] عضو هیات علمی-نانوفناوری-نانو الکترونیک- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
 • کیانی، غلامرضا [1] نانوفناوری-نانو الکترونیک- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

م

ن

ی