فرایند پذیرش مقالات

 • ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول
 • بررسی اولیه مقاله توسط مدیر اجرایی مجله و ارسال مقاله به سردبیر مجله ( تا 3 روز پس از ثبت در سامانه)
 • ارسال مقاله به یکی از اعضای هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله
 • انتخاب داوران و ارسال مقاله برای داوری توسط هیأت تحریریه (تا  یک هفته پس از تائید در مرحله قبل)
 • بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری (یک ماه)
 • بررسی نظرهای داوران و ارسال پیشنهاد اصلاح مقاله به نویسنده با توجه به نظر داوران (تا یک هفته)
 • اصلاح مقاله توسط نویسنده و ارسال مجدد آن (یک ماه)
 • داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله (یک ماه)
 • در صورت عدم نیاز به بازبینی مجدد نویسنده، ارسال مقاله به ویراستار ادبی مجله
 • ارسال مقاله به مدیر هنری و صفحه آرا جهت آماده‌سازی مقاله در فرمت چاپ مجله
 • ارسال فایل آماده شده مقاله به نویسنده جهت تائید نهایی و دریافت فرم تعهد مقالات از نویسنده
 • قرار دادن مقاله در لیست مقالات آماده انتشار در سایت مجله (بدون فایل اصلی مقاله)
 • اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات
 • انتشار الکترونیکی و چاپی مقاله در شماره آماده برای انتشار مجله