اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد علی لطف اللهی یقین

مهندسی عمران عضو هیأت علمی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lotfollahi
lotfollahitabrizu.ac.ir
04137276068-438

سردبیر

دکتر محمد علی لطف اللهی یقین

مهندسی عمران عضو هیأت علمی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lotfollahi
lotfollahitabrizu.ac.ir
041-37276068-438

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی لطف ‌اللهی یقین

مهندسی عمران عضو هیأت علمی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lotfollahi
lotfollahitabrizu.ac.ir
041-37276068-438

مدیر داخلی

سحر رادان

آموزش زبان انگلیسی مدیر اجرایی نشریه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران ، دانشگاه مراغه

radansahragmail.com
041-37276068-285