اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد علی لطف الهی یقین

مهندسی عمران عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lotfollahi
lotfollahitabrizu.ac.ir
041-37276068-438

h-index: 21  

مدیر مسئول

احمد آقایی

فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

aghaee2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی امینی

شیمی معدنی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

maaminimaragheh.ac.ir

h-index: 25  

دکتر جلال بختیاری

دامپزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

bakhtiarut.ac.ir
09121480762

h-index: 3  

دکتر محمد باقری

حشره شناسی - کنه شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه

bagherimaragheh.ac.ir
09143322967

h-index: 12  

دکتر محمدتقی جعفری

شیمی تجزیه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

jafaricc.iut.ac.ir
09133140559

h-index: 22  

دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی

فیزیک- فوتونیک عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

m_hamidisbu.ac.ir
09120571359

h-index: 13  

دکتر محمدحسین رسولی فرد

شیمی کاربردی عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

m_h_rasoulifardyahoo.com
09144104840

h-index: 26  

دکتر کرامت الله رضایی

علوم صنایع غذایی عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

krezaeeut.ac.ir
09122610917

h-index: 33  

دکتر منصور سلطانیه

مهندسی مواد و متالوژی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

mansour_soltaniehiust.ac.ir
09123274023

h-index: 15  

دکتر فریبرز شکاری

فیزیولوژی گیاهی - مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه

fb_shekariyahoo.com
09141184633

h-index: 15  

دکتر سهیل عابر

شیمی کاربردی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

soheil_aberyahoo.com
09144126778

h-index: 30  

دکتر محمد عطایی

مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی

m.ataiippi.ac.ir
09126053603

h-index: 29  

دکتر حسین عبدالمحمدزاده

شیمی تجزیه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

h.abdolazaruniv.edu
09143059813

h-index: 22  

دکتر محمد علی لطف ‌الهی یقین

مهندسی عمران عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lotfollahi
lotfollahitabrizu.ac.ir
041-37276068-438

h-index: 21  

دکتر غلامرضا مهدوی نیا

شیمی کاربردی عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه

mahdavinyahoo.com
09147867600

h-index: 31  

دکتر یحیی مقصودلو

علوم صنایع غذایی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

y.maghsoudlougmail.com
09113714993

h-index: 20  

دکتر آرش مرادزادگان

شیمی آلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

arash_mscu.ac.ir
09166146088

h-index: 16  

دکتر رضا یوسفی

بیوشیمی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

ryousefishirazu.ac.ir
09125500593

h-index: 11  

مدیر داخلی

دکتر مجتبی امینی

شیمی معدنی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

maaminimaragheh.ac.ir

h-index: 25  

مدیر اجرایی

سحر رادان

آموزش زبان انگلیسی مدیر اجرایی نشریه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران ، دانشگاه مراغه

radansahragmail.com
041-37276068-285

ویراستار

دکتر مجتبی امینی

شیمی معدنی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

maaminimaragheh.ac.ir

h-index: 25