جراحی استریوتاکسی و کاربردهای آن در علوم زیستی و پزشکی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم مهندسی، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، نمین، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

آزمایش درون تنی (In vivo) مستقیماً بر روی موجود زنده انجام می شود و با آزمایش برون تنی (in vitro) که در یک محیط کنترل شده در خارج از بدن موجود زنده، مانند پلیت کشت سلولی یا لوله آزمایش انجام می شود، متفاوت می باشد. آزمایش‌های درون تنی دقیقاً فیزیولوژی و رفتار یک حیوان زنده را منعکس می کنند. جراحی استریوتاکسی به یک پژوهشگر اجازه می دهد تا فعالیت نوروشیمیایی سلول ها را در داخل بدن اندازه گیری نموده و یا در فعالیت و بیوشیمی آنها مداخله نماید. پژوهشگران برای دستیابی مستقیم به مغز حیوانات جراحی استریوتاکسی را انجام می دهند، که امکان تزریق ماده به مغز یا کاشت دستگاه دائمی را فراهم می کند. دانشمندان می توانند فعالیت نورون ها را با استفاده از الکتروفیزیولوژی یا قابل مشاهده کردن توسط نشانگرهای فلورسنت در بدن موجودات زنده اندازه گیری کنند. از طرف دیگر، می توانند مناطق خاصی از مغز را با استفاده از روشهای فیزیکی، دارویی، الکتریکی یا ژنتیکی دستکاری کنند. مداخلات و دستکاری ممکن است بر رفتارهای خاص تأثیر بگذارد و یا مسیرهای عصبی یا بیان ژن و پروتئین را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق می توانند مسیر دقیق عصبی یک رفتار خاص را تشخیص بدهند.

کلیدواژه‌ها