آشنایی با هرباریوم در آزمایشگاه گیاه شناسی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

آشنایی با هرباریوم در آزمایشگاه گیاه شناسی
هرباریوم (جمع: هرباریا) مجموعه ای از نمونه های گیاهی خشک و نشاندار شده روی ورقه های کاغذی است که برای دسترسی آسان مرتب شده اند. نمونه های متعدد از گونه های منحصر بفرد از زیستگاه های مختلف جمع آوری شده و به طور معمول حفظ می شوند. نمونه های هرباریوم ها بصورت سیستماتیک ، براساس خانواده ، جنس و گونه ها سازمان دهی می شوند. نمونه های گونه های مرتبط برای تسهیل مقایسه، نزدیک یکدیگر قرار داده می شوند. هرباریوم منبعی برای نامگذاری (جلوگیری از نامگذاری اشتباه)، شناسایی (چطور نمونه ها شناسایی شوند) و طبقه بندی ( دسته بندی گیاهان با ویژگیهای مشابه) می باشد، همچنین منبعی مهم برای تنوع زیستی ، تحقیقات اکولوژیکی و تکاملی است. این شامل تهیه مواد اولیه برای مطالعه طبقه بندی گیاهان ، توزیع جغرافیایی ، تثبیت نامگذاری و کسب اطلاعات در مورد تنوع زیستی جهان است. همچنین از نمونه های هرباریوم، می توان برای تهیه نمونه های DNA ، ساختار ژنوم ، بیان ژن، سیستماتیک مولکولی و برای تأیید مشاهدات علمی استفاده کرد. هرباریوم ها با کدهای خاصی که نمایه هرباریوم هست مشخص می شوند و همگی در هرباریوم باغ گیاهشناسی نیویورک موجود است.Keywords: Herbarium; Plant identification; Plant systematics, Plant specimens, Type specimen

کلیدواژه‌ها