دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1399 
4. روش‌ اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطح ویژه (BET)

صفحه 27-32

مهران نوذری؛ هادی بشرنواز؛ سید حسین کمالی