استفاده از تکنیک MALS (پراکندگی نور در زوایای مختلف) جهت اندازه گیری دقیق جرم مولی و سایز مولکولی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

مدیر فنی

چکیده

تکنیک Multi Angles Light Scattering روش جدید برای ساخت دیتکتورهایی می باشد که در صورت تجمیع با روش های کروماتوگرافی SEC یا GPC می تواند اطلاعات حامعی در باره اندازه و جرم مولکولی یک مخلوط از ماکرومولکول ها به ما بدهد.
اساس کار بدین صورت می باشد که نمونه ای شامل ماکرومولکولها تزریق می شود و با توجه به اینکه اندازه ماکرومولکولها نسبت به بقیه اجزا بزرگتر است لذا برهمکنش کمتری با ستون SEC یا GPC خواهد داشت و به همین جهت نسبت به بقیه اجزا زودتر از ستون خارج می گردد. خروجی این ستون ها معمولا به دیتکتور RI و یا ELSD وارد می شود و اطلاعات محدودی در مورد مولکول ها به ما میدهد و اطلاعات بیشتر منوط به استفاده از استاندار های مختلف با حرم مولکولی مختلف می باشد که بایستی تحت شرایط یکسان به ستون کروماتوگرافی تزریق گردند. در صورتی که ورود پیک ها به دتیکتور MALS و با تابش نور لیزر به ماکرومولکولها جرم دقیق مولی و اندازه آنها تعیین می نماید. ترکیب دو روش کروماتوگرافی اندازه مولکولی با پراکندگی نور زاویه ای می تواند بر محدودیتهای کالیبرایون ستون نیز فائق آید و نیاز به استفاده از استاندارد های گران را تقریبا از بین می برد.

کلیدواژه‌ها